ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง