ชื่อเรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลภูมิ อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อไฟล์ : 5CxYXoZMon93315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้