องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
รายละเอียด : นายธีรศักดิ์ สินสวาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางของทุกภาคส่วนโดยยกระดับให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อให้คลอบคลุมในการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไป.
ผู้โพส : สวัสดิการสังคม