ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ขอประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 2562 ให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิที่ผ่านมา

   

Visitors: 2,205