ข่าวกิจกรรม

งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

       -  ประจำปี 2562 ปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

  เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่และจัดงานมหกรรมส่งเสริม

สุขภาพระดับอำเภอ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นหลายหน่วยงาน

ให้ความสนใจและเข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับ

อำเภอในครั้งนี้

 

Visitors: 2,204